اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/29
کل خالص ارزش دارائی ها 714,200,985,867 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 18,345,774 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 18,345,774 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 18,612,982 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 38,930

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/05/24

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان الگوريتم

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان الگوريتم

مدیران سرمایه گذاری:

حامد قرباني، نجيبه خوشرو، سيد محمد تقي پورمقيم

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

enamad