مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1398/11/19 1398/12/25
مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمی مورخ 1398/11/19 - تاییدیه سازمان 1398/12/25
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/11/19 ساعت 11:30 1398/11/20
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/11/19 ساعت 11:00 1398/11/20
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/11/19 ساعت 11:30 1398/11/19
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/11/19 ساعت 11:00 1398/11/19
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/11/19ساعت 11:30 1398/11/07
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/11/19ساعت 11:00 1398/11/07
تصویر آگهی مربوط به مجمع مورخ 1398/08/25 در مورد تغییر حد نصاب های صندوق 1398/09/12
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/08/25ساعت 10 1398/09/09
تصویر آگهی مربوط به مجمع مورخ 1398/06/30 در مورد تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس صندوق 1398/08/28
تصویر آگهی مربوط به مجمع مورخ 1398/06/30 در مورد تغییر متولی صندوق 1398/08/28
نامه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ 1398/08/01 1398/08/27
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/08/25 ساعت 10:00 1398/08/25
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/08/01 ساعت 10 1398/08/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/08/25ساعت 10:00 1398/08/13
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/08/01 ساعت 10:00 1398/08/01
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/08/01ساعت 10:00 1398/07/22
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/06/30 ساعت 14:00 به همراه نامه سازمان 1398/07/13
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/06/30 ساعت 13:00 به همراه نامه سازمان 1398/07/13
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/06/30 ساعت 14:00 1398/06/30
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/06/30 ساعت 13:00 1398/06/30
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/06/30 ساعت 14:00 1398/06/20
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/06/30 ساعت 13:00 1398/06/20
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/05/09 به همراه نامه سازمان 1398/05/19
روزنامه کثیرالانتشار تصمیمات مجمع مورخ 1398/04/26 1398/05/15
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/04/26 به همراه نامه سازمان 1398/05/13
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/05/09 1398/05/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/05/09 1398/04/30
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/04/26 1398/04/26
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/02/07 به همراه نامه سازمان 1398/02/30
صورتجلسه مجمع صندوق به همراه نامه سازمان مورخ 1397/09/18 1398/02/21
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/02/07 1398/02/10
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1398/02/07 1398/02/07
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/27 1397/11/28
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1397/11/27 1397/11/27
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/09/18 1397/11/24
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1397/09/18 1397/09/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/07/04 به همراه نامه سازمان 1397/08/15
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مورخ 1397/07/04 1397/07/04
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/02/25 به همراه نامه سازمان 1397/04/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/18 به همراه نامه سازمان 1396/10/20
صورتصورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/18 به همراه نامه سازمان 1396/10/20
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1396/09/18 1396/09/18
صورتجلسه مجمع مورخ 19-02-1396 به همراه اسامی حاضرین 1396/05/31
صورتجلسه مجمع مورخ 20-03-1396 به همراه اسامی حاضرین 1396/03/23
صورتجلسه مجمع مورخ 28-12-1395 به همراه نامه سازمان تمدید فعالیت صندوق 1396/03/01
صورتجلسه مجمع مورخ 23-08-1395 به همراه نامه سازمان 1396/03/01
صورتجلسه مجمع مورخ 23-08-1395 به همراه نامه سازمان 1395/10/13
صورتجلسه مجمع مورخ 16-05-1395 به همراه نامه سازمان تمدید فعالیت صندوق 1395/07/07
صورتجلسه مجمع مورخ 17-08-1394 به همراه نامه سازمان 1394/09/24
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1394/08/17 1394/08/17
صورتجلسه مجمع مورخ 17-09-1393 به همراه نامه سازمان 1393/10/10
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1393/09/17 1393/09/24
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1392/12/03 1392/12/05
صورتجلسه 16-07-92 به همراه نامه سازمان 1392/07/23
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1392/07/16 1392/07/17
صورتجلسه مجمع مورخ 26-06-1392 به همراه نامه سازمان 1392/07/02
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه 11-02-1392 1392/06/31
صورتجلسه مجمع 11-02-92 1392/06/26
صورت جلسه مجمع 18/11/1391 1391/12/15
صورت جلسه مجمع 02/11/1391 1391/11/28
صورت جلسه مجمع 23/05/1391 1391/09/13
مجمع موسسین 1390/01/16