بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری خوارزمی به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری خوارزمی

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری خوارزمی

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری خوارزمی به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری خوارزمی به همراه توضیحات