بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 133,600 118.1 338,803 92.77 357,179 92.69 363,520 94.69
اوراق مشارکت 4,309 3.81 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,654 3.23 5,387 1.48 13,607 3.53 9,279 2.42
وجه نقد 1,158 1.02 4,213 1.15 2,376 0.62 149 0.04
سایر دارایی ها -38,042 -33.63 8,727 2.39 12,191 3.16 10,960 2.85
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 60,025 53.06 112,383 30.77 119,383 30.98 122,578 31.93