بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 145,079 119.78 381,981 94.14 416,354 95.23 451,048 95.74
اوراق مشارکت 4,121 3.4 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,693 3.05 7,935 1.96 5,066 1.16 7,293 1.55
وجه نقد 1,111 0.92 979 0.24 83 0.02 100 0.02
سایر دارایی ها -40,462 -33.41 14,877 3.67 15,705 3.59 12,690 2.69
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 63,402 52.34 130,731 32.22 145,999 33.39 155,114 32.92