جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 156,878 120.85 422,455 93.57 400,988 89.13 384,666 85.17
اوراق مشارکت 3,949 3.04 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,065 3.13 13,271 2.94 31,602 7.02 56,399 12.49
وجه نقد 1,068 0.82 78 0.02 87 0.02 100 0.02
واحد صندوق
سایر دارایی ها -43,031 -33.15 15,670 3.47 17,198 3.82 10,484 2.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 67,531 52.02 155,814 34.51 160,846 35.75 170,431 37.74