جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 182,274 122.81 547,957 94.09 659,568 97.24 715,505 97.78
اوراق مشارکت 3,684 2.48 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,807 3.24 19,246 3.3 5,331 0.79 3,583 0.49
وجه نقد 1,002 0.68 88 0.02 90 0.01 100 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -50,084 -33.75 8,833 1.52 3,813 0.56 3,848 0.53
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 76,199 51.34 199,134 34.19 235,072 34.66 279,074 38.14